Menu

Olsayesek İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

OLSAYESEK İNTERNET SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup KVKK’nın 10. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen kişilerin, bu verileri kullanan veri sorumluları tarafından bilgilendirilmesi bir zorunluluk haline getirilmiştir.

 

Biz de veri sorumlusu (“Olsayesek”) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı açık bir şekilde anlatan bu metni, sizleri konuya ilişkin bilgilendirebilmek ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladık.

 

1.   İşlenen Kişisel Verileriniz ve kişisel verilerinizin Elde Edilme yöntemleri:

 

Olsayesek olarak aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerinizi, www.olsayesek.com internet sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz ile KVKK’da “otomatik yöntem” şeklinde ifade edilen dijital yollarla toplamaktayız.

 

Veri Kategorileri

Veri Tipleri

 

İşlem Güvenliği Verisi

 

Trafik kayıtlarınız (İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, port bilginiz, IP adresi bilginiz)

 

Pazarlama Verisi

 

Çerez kayıtlarınız, kullanılan cihaz bilginiz, cihaz işletim sistemi ve uygulama versiyon bilgileriniz

 

2.   Kişisel Verilerinizin Kullanılma Amacı ve HANGİ Hukuki SEBEp kapsamında İŞLENDİĞİ:

 

i.             İşlem güvenliği kategorisindeki kişisel verileriniz işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Olsayesek internet sitesini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması amaçlarıyla

 

işlenmektedir.

 

ii.           Pazarlama kategorisindeki kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak;

 

·       Olsayesek internet sitemizin güvenliğinin sağlanması,

·       Olsayesek internet sitemize içeriklerin yüklenebilmesi ve içeriklerin yenilenmesinin sağlanması

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:

 

Olsayesek olarak kişisel verilerinizi yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve sizlerin bilgisi dahilinde olmak kaydıyla aktarıyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verileriniz;

 

i.             Olsayesek hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması, iş süreçlerimizin devamlılığı ve geliştirilmesi amaçları ile teknik alt yapı desteği aldığımız firmalara,

ii.           Olsayesek iş süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibinin sağlanabilmesi amaçlarıyla denetçilere ve avukatlara,

iii.          Yetkili kurumların ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere

 

aktarılabilmektedir.

 

4.   KVKK’NIN SİZE SAĞLAMIŞ OLDUĞU HAKLAR:

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla;

 

i.             Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.           İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.          İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.          Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.          Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bunlarla sınırlı olmaksızın birçok hak sağlamaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hakların tamamı KVKK’nın 11. maddesinde de yer almaktadır.

 

5.   KVKK’DA YER ALAN HAKLARINIZIN KULLANILMASI:

 

KVKK’da yer alan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, konuya ilişkin taleplerinizi Olsayesek’e yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Olsayesek’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

OLSAYESEK ÇEREZ POLİTİKASI

 

Bu Çerez Politikası bir diğer ifadeyle Çerez Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu (“Olsayesek”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Söz konusu Çerez Politikası internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

 

1.   KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

 

 

 

 

 

 

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar.

 

İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerine dayalı olarak site içeriğini onlar için bireyselleştirmeyi sağlar. Bu çerezlerin kullanımının engellenmesi mümkündür.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri, web sitesinin geliştirilmesinde yardımcı olur. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, sitenin ne şekilde ne kadar süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar.

 

 

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam çerezleri, kullanıcıların ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içerikler ile reklamları sunmak (“hedeflenmiş reklam/tanıtım” veya “davranışsal reklamcılık”) amacıyla kullanılır. Çerezler yoluyla elde edilen bilgileri, aynı kişiye ait diğer verilerle eşleştirerek, ilgililere daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istenmediği belirtilen içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. Bu çerezlerin kullanımının engellenmesi mümkündür.

 

2.   SAKLANMA SÜRELERİNE GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

 

 

 

 

 

 

Oturum Çerezleri           

Oturum çerezi, tarayıcı kapatıldığında sona erer. Bu çerezler, internet sitesinin kullanıcının tarayıcı kullandığı sürece hareketlerinin tanınmasını sağlar. Örneğin, sitede dolaşırken kullanıcını alışveriş sepetine eklediği ürünlerin hatırlanması amacıyla kullanılabilirler. Kullanıcının internet bankacılığına veya web maile giriş yaptığı durumlarda da güvenlik amacıyla kullanılabilir. Bu çerezler oturum sonuna kadar kullanılır, sonrasında cihazda saklanmazlar.

 

 

Kalıcı Çerezler           

Kalıcı çerezler, uzun süre boyunca cihazda saklanırlar. Kullanıcının sitedeki tercihlerini hatırlatmak amacıyla kullanılır. Bu çerezler, kullanıcının cihazının sabit diskinde uzun bir süre için veya süresiz olarak kullanıcı tarafından silinceye kadar mevcudiyetini korur. Bu çerezlerin, cihaza yerleştirildiği süre ve çerezin sona erme süresi arasındaki uzunluğu internet sitesi sahibi belirler. Kullanıcılar, bu çerezleri silebilirler.

 

3.   KAYNAKLARINA GÖRE ÇEREZLER

 

 

 

Birinci Taraf Çerezler        

Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulur.

 

 

Üçüncü Taraf

Çerezler        

Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler, iş ortakları veya servis sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarca oluşturulur. Bu çerezler genellikle, ziyaret edilen internet sitesinin diğer sitelere ait resim, reklamcılık, sosyal medya eklentilerini içermesi halinde söz konusu olur.

 

4.   KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER

 

İnternet sitemizde sadece zorunlu çerezler kullanılmakta olup bu çerezler internet sitemizin çalışması için gereklidir. Söz konusu çerezler internet sitemizin güvenliğinin sağlanması, internet sitesine içerik yüklenmesi veya internet sitesinin yenilenmesi amaçlarıyla zorunlu olarak kullanılmakta olup birinci taraf çerezlerdendir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

5.   İNTERNET SİTEMİZDE BULUNAN ÇEREZLER

 

Çerezin İsmi

Çerezin Amacı

Çerezin Tipi

Çerezin Saklanma Süresi

 

laravel_session

 

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerden birisi olup internet sitesi içeriği yüklenirken veya yenilenirken zorunlu olarak kullanılır.

Birinci Taraf Çerez

 

 

2 gün saklanır. 

 

 

 

XSRF-TOKEN

İnternet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerin tarama güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan çerezlerden olup siteler arası istek sahteciliğini (CSRF – Cross Site Request Forgery) önlemek için zorunlu olarak kullanılmaktadır.

 

 

Birinci Taraf Çerez

 

 

 

2 gün saklanır. 

 

6.   KVKK’DA YER ALAN HAKLARINIZIN KULLANILMASI

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK’da yer alan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi Olsayesek’e yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Olsayesek’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

7.   TARAYICILAR ÜZERİNDEN ÇEREZ AYARLARININ YAPILMASI

 

Tarayıcı ayarları aracılığıyla çerezler üzerinde kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 

 

 

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDe sktop&hl=en

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US

Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/deleteand-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/