Menu

Olsayesek Üyelik Aydınlatma Metni

 

OLSAYESEK ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup KVKK’nın 10. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen kişilerin, bu verileri kullanan veri sorumluları tarafından bilgilendirilmesi bir zorunluluk haline getirilmiştir.

 

Biz de veri sorumlusu (“Olsayesek”) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı açık bir şekilde anlatan bu metni, sizleri konuya ilişkin bilgilendirebilmek ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırladık.

 

1.   İşlenen Kişisel Verileriniz ve kişisel verilerinizin Elde Edilme yöntemleri:

 

Olsayesek olarak aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerinizi, www.olsayesek.com/login internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden üye olmanız ve bu üyelik kapsamında profil hesabınızı oluşturmanız ile KVKK’da “otomatik yöntem” şeklinde ifade edilen dijital yollarla toplamaktayız.

 

Veri Kategorileri

Veri Tipleri

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız, ürünü teslim alacak kişinin; adı ve soyadı, davet ettiğiniz üyenin; adı ve soyadı

İletişim Verisi

E-posta adresiniz, telefon numaranız[MB1] , adres bilginiz

Müşteri İşlem Verisi

Kayıt tarihiniz, sipariş numaranız, ürününüz, yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz, davet ettiğiniz üyenin; kayıt tarihi, ödül kazandığı tarih, hediye kodu ve durumu

Hukuki İşlem Verisi

Üyelik sözleşmesini kabul ve onay tarihiniz, KVKK aydınlatma metnini okumuş olduğunuza ilişkin kayıt

 

İşlem Güvenliği Verisi

 

IP adresi bilginiz, cihaz türünüz ve işletim sistemi bilginiz, şifre bilgileriniz, bilgileri hatırlama onayınız

 

Pazarlama Verisi

 

Çerez kayıtlarınız, kullanılan cihaz bilginiz, cihaz işletim sistemi ve uygulama versiyon bilgileriniz

 

2.   Kişisel Verilerinizin Kullanılma Amacı ve HANGİ Hukuki SEBEp kapsamında İŞLENDİĞİ:

 

i.             Kimlik verisi kategorisindeki kişisel verileriniz işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Kimlik teyitlerinizin gerçekleştirilmesi ve teyit kayıtlarının oluşturulması ve

·       Kimlik bilgilerinizin güncel olarak tutulması amaçlarıyla

 

işlenmektedir.

 

ii.           Kimlik ve hukuki işlem kategorilerindeki kişisel verileriniz işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       İspat yükümlülüğümüz kapsamında üyelik süreçlerine ilişkin hukuki onay, izin ve/veya ret kayıtlarınızın tutulması

 

amacıyla işlenmektedir.

 

iii.          Kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem ve işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Üyelik sözleşmesinin kurulması,

·       Üyeliğinizin oluşturulduğuna dair bilgilerin tarafınıza iletilebilmesi,

·       Bilgilendirme iletişimlerinin kurulabilmesi,

·       İletişim bilgilerinizin güncelliğinin sağlanması ve teyit edilmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

iv.          İletişim, işlem güvenliği ve müşteri işlem kategorilerindeki kişisel verileriniz işlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Şifre yenileme işlemlerinin yerine getirilmesi,

·       Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,

·       Teknik alt yapının sağlanması ve güncellemelerin sağlanması ile

·       Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

v.           Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, hukuki işlem ve pazarlama kategorilerindeki kişisel verileriniz bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak;

 

·       Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi

 

amacıyla işlenmektedir.

 

vi.          Pazarlama kategorisindeki kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak;

 

·       Olsayesek internet sitemizin güvenliğinin sağlanması,

·       Olsayesek internet sitemize içeriklerin yüklenebilmesi ve içeriklerin yenilenmesinin sağlanması

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

vii.         Kimlik ve müşteri işlem kategorilerindeki kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak;

 

·       Tarafınızca ürün değerlendirmelerinin yapılabilmesi,

·       Yeni üyeleri davet edebilmeniz ve yeni üyelere ödüller kazandırabilmeniz

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 

3.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:

 

Olsayesek olarak kişisel verilerinizi yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve sizlerin bilgisi dahilinde olmak kaydıyla aktarıyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verileriniz;

 

i.             Olsayesek hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması, iş süreçlerimizin devamlılığı ve geliştirilmesi amaçları ile teknik alt yapı desteği aldığımız firmalara,

ii.           Olsayesek iş süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibinin sağlanabilmesi amaçlarıyla denetçilere ve avukatlara,

iii.          Yetkili kurumların ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere

 

aktarılabilmektedir.

 

4.   KVKK’NIN SİZE SAĞLAMIŞ OLDUĞU HAKLAR:

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla;

 

i.             Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.           İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.          İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.          Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.          Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bunlarla sınırlı olmaksızın birçok hak sağlamaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hakların tamamı KVKK’nın 11. maddesinde de yer almaktadır.

 

5.   KVKK’DA YER ALAN HAKLARINIZIN KULLANILMASI:

 

KVKK’da yer alan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, konuya ilişkin taleplerinizi Olsayesek’e yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Olsayesek’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 


 [MB1]Üyelik oluşturulurken telefon numarası bilgilerinin alınmasında herhangi bir meşru amaç bulunmakta mıdır?

 

Bulunmuyorsa alınmamasını, alınmasının KVKK’nın genel ilkelerinden belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme ilkesine aykırı veri işleme faaliyeti gerçekleştirileceğini belirtiriz.